Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna- 280 godzin

Kwalifikacja wstępna jest to kurs, który musi ukończyć każda osoba, która chce pracować jako kierowca w transporcie drogowym, a uprawnienia do kierowania pojazdami zdobyła po 10.09.2008 w przypadku kategorii D, a więc osób chcących jeździć autobusami lub po 10.09.2009 w przypadku kategorii C, a więc osób chcących jeździć ciężarówkami. Liczba godzin na kwalifikacje wstępna wynosi 195 i dodatkowo po 85 godzin z części specjalistycznej dla każdej z grup kategorii C lub D.

Kwalifikacja wstępna jest tylko i wyłącznie dla osób, które kat. C zdobyły po 10.09.2009 a kat. D po 10.09.2008.

Aby rozpocząć kurs na przewóz osób bądź rzeczy chcąc pracować w transporcie drogowym trzeba mieć orzeczenie wydane na podstawie art. 39j ust. 4 ustawy o transporcie drogowym. Na orzeczeniu lekarskim musi znaleźć się stwierdzenie, że jesteśmy zdolni do pracy na stanowisku kierowcy oraz musi być określony termin następnych badań (zazwyczaj za 5 lat, choć na podstawie przeprowadzonych badań lekarz może ten okres skrócić). Warunkiem uzyskania jest także przejście badań psychologicznych (psychotechnicznych).

Do kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba która:

a) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
· przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
· studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające
ten fakt,
b) nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar
wykonywać przewozy drogowe na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwalifikację wstępną muszą odbyć:

  • na kat. C i C+E pomiędzy 18 a 21 rokiem życia
  • na kat. D i D+E pomiędzy 21 a 23 rokiem życia

Kwalifikację wstępną zdobywa się na całą grupę kategorii: - C / C1 / C+E / C1+E lub D / D1 / D+E / D1+E bez względu na to, jakie posiada się w danej chwili kategorie prawa jazdy. Rozszerzenie posiadanych uprawnień nie oznacza więc konieczności „powtórzenia” kwalifikacji wstępnej.

Kwalifikacja wstępna kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z części ogólnej (dla wszystkich kategorii prawa jazdy) i części specjalistycznej (dla kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E). Po zdaniu egzaminu (przed komisją powoływaną przez wojewodę) otrzymuje się Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej.