Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe - 35 godzin

 

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba która:

a) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
· przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
· studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające
ten fakt,
b) nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar
wykonywać przewozy drogowe na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Szkolenie okresowe kierowców, zgodnie z przepisami ustawy będzie odbywało się w formie kursu, co 5 lat.  Po zakończeniu kursu ośrodek wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej.
Na podstawie świadectwa potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego organ uprawniony do wydawania praw jazdy dokonuje wpisu do prawa jazdy odpowiedniego kodu. Z kodu wynikać będzie rodzaj szkolenia i termin jego ważności.

Dodatkowym obowiązkiem kierowcy jest wymiana prawa jazdy celem wpisu nowych uprawnień zawodowych, w przypadku, gdy przed dniem:

1) 10 września 2008 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii D1 lub D ( kierowcy autobusów)

2) 10 września 2009 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii C1 lub C ( kierowców samochodów ciężarowych).

Szkolenia okresowe trwają 35 godzin zajęć teoretycznych i są prowadzone dla grup kategorii C/C1/C+E/C1+E i D/D1/D+E/D1+E.

Kierowca, który wykonuje przewozy drogowe różnymi pojazdami (tzn. do prowadzenia których konieczne jest osiadania co najmniej dwóch różnych kategorii np. C i D czy C+E i D), może ukończyć szkolenie okresowe tylko dla jednej grupy kategorii (czyli dla grupy C/C1/C+E/C1+E lub dla grupy D/D1/D+E/D1+E).

Każdy kierowca, który ukończy pierwsze szkolenie okresowe, musi wykonać badania lekarskie i psychologiczne przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.